Политика за защита на личните данни

Събиране и съхраняване

 

А. „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, офис: гр. София, район “Възраждане ”, ул. ”Лавеле” , блок 31Б, вх. Б, ет. 4, ап. 24, телефон за контакт: +359 878625814, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, съгласно Удостоверение № 1586 / 06.11.2009г. и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в информационна платформа shop.neurograff-bg.com, както и по време на възлагане и ползване на предоставяните услуги, провеждане на обучения и курсове, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

 

Б. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя, както и в последствие при използването на предоставяните от същия чрез информационната система интерактивни услуги, „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, обозначава задължителния/доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия за позлване на информационната платформа shop.neurograff-bg.com, Потребителя се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях и в специалните условия (касаеши отделните предоставяни от учебния център услуги) ред.

 

В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че Потребителя или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

 

Г. С приемането (чекирането на графа „приемам”) на Общите условия за ползване на информационната платформа shop.neurograff-bg.com, Потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

 

Използване и предаване на лични данни

 

А. „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, като администратор на лични данни, полагайки необходимата и дължима грижа за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в информационна платформа shop.neurograff-bg.com, по време на възлагане и ползване на предоставяните услуги, провеждане на обучения и курсове, споделяме Потребителските лични данни единствено с тяхно съгласие или необходимостта от завършване на дадена транзакция или предоставяне на услуга, която е заявена или упълномощена от същия.

 

Б. Споделяме лични данни с филиали и дъщерни/доверени дружества контролирани от „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД. Също така споделяме лични данни с доставчици и агенти, служители и договорни представители, които работят от наше име за целите на възложените от Потребителя задачи.

 

В. Използваме/Споделяме личните данни на Потребителя, с цел:

  1. спазване изискванията на приложимото законодателство, в хода на валидно съдебно производство, по разпореждане на държавни органи или длъжностни лица;
  2. защита на Потребител, като например за предотвратяване на опити за измами на потребители, както и помощ за предотвратяване на загуба на човешки живот или сериозни физически увреждания;
  3. управление и поддръжка на информационните ни системи предоставящи услугите, включително и за да се предотврати или спре атака на отдържащите компютърни системи или мрежи;
  4. защита на правата или собствеността на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, включително прилагането на условията, регулиращи използването на услугите. Ако обаче получим информация, че някой използва нашите услуги за трафик на чужда интелектуална или физическа собственост, с право да отнесем въпроса до правоприлагащите органи.
  5. поддръжка на клиенти, касаещи предоставянето на услугите, тяхното обслужване и поддръжка;
  6. подобрения на продукти, услуги, обучения;
  7. за разработване на обобщени анализи и бизнес анализ, даващи ни възможност за работа, защита, вземане на информирани решения, както и отчети за техническите показатели на нашия бизнес, целящи повишаване на качеството на услугите;
  8. за комуникация с потребителя;
  9. целеви реклами и маркетингови дейности отправени към потребителя;

Г. В случай, че някои от нашите продукти включват връзки към продукти на трети лица (за което ще Ви уведомим), които имат практики за поверителност, обработване, използване и споделяне на лични данни, различни от тези Потребителските данни се регулират от техните условия.