Общи условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез shop.neurograff-bg.com
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТА shop.neurograff-bg.com Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.
 
---
 
Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребител/Ползвателите на информационната платформа shop.neurograff-bg.com (електронна информационна платформа с възможност за плащане на заявени услуги) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор по електронен път.
 
Информационната платформа е собственост на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, офис: гр. София, район “Възраждане ”, ул. ”Лавеле” , блок 31Б, вх. Б, ет. 4, ап. 24, телефон за контакт: +359 878625814.
 
I. Определения на термините използвани в текста на общите условия:
 
Website: („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 
Информационна платформа: е цялостен продукт, който дава възможност на Потребител/Ползвателите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;
 
Потребител/Ползвател е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало Потребител/Ползвателски профил в рамките на информационната платформа;
 
Курсист е Потребителя/Ползвателя на съответното обучение или курс, в съответната присъствена или онлайн форма;
Потребител/Ползвателско име е избран от Потребител/Ползвателя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребител/Ползвателското име индивидуализира Потребител/Ползвателя  и който заедно с Потребител/Ползвателското име служи за достъп до Потребител/Ползвателския му профил;
 
Потребител/Ползвателският профил е обособена част от уебсайта shop.neurograff-bg.com съдържаща информация за Потребител/Ползвателя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, офис: гр. София, район “Възраждане ”, ул. ”Лавеле” , блок 31Б, вх. Б, ет. 4, ап. 24,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребител/Ползвателско име (емайл) и парола. Потребител/Ползвателският профил осигурява на Потребител/Ползвателя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;
 
Цена: е обявената до всеки артикул/услуга/обучение цена (с ДДС), представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;
 
Цена – доставка: цената за доставка на заявените продукти, съгласно тарифите на съответните куриерски фирми;
Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули/услуги/обучения заедно с цената за доставката, обявена в левове;
 
Артикул: определен вид стока, притежаващ своята идентификация и  индивидуализация, в това число учебни материали, помощни и съпътстващи принадлежности;
 
Обучение: определен вид курс, програма или подготовка, притежаващ своята идентификация и  индивидуализация, форма и процес;
 
II. Описание
 
Информационна платформа, находяща се на интернет адрес с домейн shop.neurograff-bg.com, предоставя на Потребител/Ползвателите възможност за пазаруване на артикули/услуги/обучения, със и без регистрация на потребителски профил. В случай на желание за регистрация на профил, Потребителя/Ползвателя е необходимо да следва по долу изброените стъпки, като в случай на отказ от това, Потребител/Ползвателят следва само стъпките касаещи поръчката или заявката за услуги/обучения.
 
III. Профил, Права и задължения на Потребителя/Ползвателя (регистриран и нерегистриран)
 
Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребител/Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в информационната платформа, може да се направи извод, че са Потребител/Ползватели по смисъла на Закона за защита на Потребител/Ползвателите, Закона за електронната търговия на Р. България и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител/Ползвателя по отношение на договорите от разстояние.
 
1. Стъпки

 

В онлайн платформата Потребител/Ползвателски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в Р. България. За да се създаде активен Потребител/Ползвателски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден e-mail адрес, три имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП, при регистрация Потребител/Ползвателят изрично посочва че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Като се регистрира в платформата, Потребител/Ползвателят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.

 

2. Права и задължения на Потребител/Ползвателите

 • А. Потребител/Ползвателят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребител/Ползвателите са длъжни да избягват извършването на  действия, които нарушават закона.

 • Б. Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител/Ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 • В. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125.
3. Защита на личните данни
 • „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, администрира личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребител/Ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията в информационната платформа, по време на възлагане и ползване на предоставяните услуги, провеждане на обучения и курсове, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

 • В регистрационната форма, попълвана от Потребител/Ползвателя, „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, офис: гр. София, район “Възраждане ”, ул. ”Лавеле” , блок 31Б, вх. Б, ет. 4, ап. 24, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 • Ограниченията (описани в тире първо от настояшия) не се прилагат в случай, че Потребител/Ползвателят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, офис: гр. София, район “Възраждане ”, ул. ”Лавеле” , блок 31Б, вх. Б, ет. 4, ап. 24, има право да предостави личната информация за Потребител/Ползвателя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява Личните му данни да се използват от „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, офис: гр. София, район “Възраждане ”, ул. ”Лавеле” , блок 31Б, вх. Б, ет. 4, ап. 24, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
IV. Поръчка
 
4. Цените на стоките и артикулите/услугите/обученията предлагани през платформата, достъпни чрез домейн shop.neurograff-bg.com са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.
 
5. Потребителите/Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, офис: гр. София, район “Възраждане ”, ул. ”Лавеле” , блок 31Б, вх. Б, ет. 4, ап. 24, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоките и артикулите/услугите/обученията в информационната платформа.
 
6. Договорът се сключва на български език.
 
7. Договорът между „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 и Потребител/Ползвател/Ползвателя представлява настоящите общи условия и приложения към него (в зависимост от избраните артикули/услуги/обучения), достъпни на адрес shop.neurograff-bg.com.
 
8. Страна по договора с „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 е Потребител/Ползвателят/Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребител/Ползвателя/Ползвателя. 
 
9. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребител/Ползвател/Ползвателя за съответната заявка. 
 
10. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства, а именно чрез изпращането на имейл на електронният адрес от регистрационната форма. 
 
11. „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 доставя стоките на посочения от Потребител/Ползвателите/Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 
 
12. Стъпки, през който Потребител/Ползвател трябва да премине за направи и има валидна поръчка/заявка:
 • избор на артикул/услуга/обучение, по вид и характеристика;
 • добавяне в „кошница”;
 • регистрация, - за нов Потребител, или вход в системата на информационната платформа - за регистриран Потребители, или избор на опция без регистрация;
 • избор на вида плащане, който ще е най-удобен за Потребителя/Ползвателя, както и начина, по които да се осъществи  доставката (чрез куриер или др.);
 • запознаване и съгласяване с общите условия за ползване;
 • след извършването на горните стъпки, Потребителя/Ползвателя отново потвърждава поръчката в сайта, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.
13. Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя/Ползвателя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са: 
 • Авансово:
  • EasyPay, bPay, ePay, eBG, PayPal, Transcard, Банков път и кредитни карти;

 • Отложено плащане:
  • при доставка на точен адрес;
  • при получаване в офис на съответната куриерска фирма или в оторизиран офис на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ.
V. Доставка 
 
1. Потребителят/Ползвателят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена(или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер или да я вземе лично от офиса на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125. 
 
2. Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като Потребителят/Ползвателят може да се осведоми за нея от тарифната им таблица.
 
3. Срок на доставката: в период до 14 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Доставчика си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни, при обстоятелства различни от нормалните. Доставчика ще уведоми Потребител/Ползвателя чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.
 
4. В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от Потребител/Ползвателя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят/Ползвателят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена. 
 
VI. Отговорност 
 
1. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Потребител/Ползвателят нито „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 ще дължат обезщетение на която и да е от страните. 
 
2. „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.
 
3. „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
 
5. „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
 
6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
 
7. „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
 
8. Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави; 
 • да не се намесва в правилното функциониране на системата
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
9. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на shop.neurograff-bg.com както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта, без изричното разрешение на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125.
 
VII. Право на отказ и Рекламации, Прекратяване, Гафик
 
Стоки
 
1. Потребител/Ползвателите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребител/Ползвателя.
 
2. Потребител/Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок oт 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. 
 
3. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребител/Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Потребител/Ползвателя;
4. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на Потребител/Ползвателите - Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител/Ползвателя по отношение на договорите от разстояние , Потребител/Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребител/Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. 
 
5. В случай, че Потребител/Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребител/Ползвателя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребител/Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребител/Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребител/Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
 
Услуги и Обучения
 
1. Прекъсване на обучението преди старта на обучението от страна на Потребителя/Ползвателя
 • Потребител/Ползвателите имат право да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребителя. 
 • При прекъсване на обучението от страна на курсиста (Потребител/Ползвателите) до 15 работни дни преди старта, „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 възстановява цялата внесена сума.
 • При прекъсване на обучението от страна на курсиста (Потребител/Ползвателите) преди старта и по-късно от 15 работни дни преди старта, „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, въстановява 70% от стойността на обучението.
 • При прекъсване на обучението от страна на курсиста (Потребител/Ползвателите) преди старта и по-късно от 5 работни дни преди старта, „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, въстановява 50% от стойността на обучението.
  • Срокът за възстановяване на стойността е до 30 календарни дни.
2. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучението, след неговият старт, от страна на Потребителя/Ползвателя
 • Когато Потребителя/Ползвателя е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период от обучението. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 не възстановява заплатената такса.
 • Ако на Потребителя/Ползвателя се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства (здравословни причини), Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за възстановяване или прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Молбата се разглежда в рамките на 20 календарни дни от подаването й в офис на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125. Размерът на частта, която ще се прехвърли или върне се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството. Веднъж прехвърлена такса не може да бъде прехвърляна втори път. За прехвърлена такса не може да бъде подавана молба за възстановяване на нейна част.
 • При одобрение на молба за връщане на част от такса, сумата се връща по банков път.
 • Под „изключителни обстоятелства“ се разбира здравословна несъстоятелност на Потребителя/Ползвателя да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън страната по време на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.
 • Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава в съответната форма учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125 не връща част от таксата на курсиста и не се задължава да компенсира по какъвто и да било начин отсъствието на курсиста.
3. Прекратяване на обучението от страна на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ
 • В случай на нарушаване на вътрешния ред и дисциплината от страна на курсиста на територията на учебният център и/или по време на онлайн обучението, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
 • Неплащане на такса, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ има правото да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на вноски и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение. 
 • Липса на достатъчно курсисти, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива в друг филиал или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във видът, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако пособията са загубили търговски вид.
 • В случай, че УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните в настоящия раздел VII, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ дължи на курсиста обезщетение в размер на таксата за обучение за оставащите часове, които не са посетени след прекратяване на обучението. В този случай УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ дължи и възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.
4. График на занятията. Обучение
 • УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ си запазва правото да прави промени в графика и местопровеждането на учебните занятия.
 • При провеждане на обучението в УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия
VIII. Извършване на плащания през виртуален пост терминал
 
1. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ предоставя възможност на потребителите или техните представители да извършват плащания чрез Виртуален ПОС терминал.
 
2. Плащането може да се извърши с дебитна карта или кредитна карта MasterCard, Maestro, Visa и VisaElectron.
 
3. Плащането може да се извърши през създадения от Потребителя потребителски профил, както и без регистрация от менюто, като посочи основанието за извършването на плащането.
 
4. При избора на метод за плащане, Потребителят ще бъде прехвърлен към защитена страница на Банката, където трябва да въведе данните на картата си (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и име на картодържателя). За идентифицирането като картодържател, платежният сървър на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации.
 
5. Трансферът на суми се осъществява през системата на Банката, а не през интернет сайта на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ, като отговорността за осъществяване на транзакцията е на Банката. При възникнали технически проблеми с трансфера, Потребителят следва да се свърже с Банката.
 
6. В случай, че Потребителят уведоми писмено УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ, че надлежно е извършил плащане, но същото не е отразено от учебния център, като извършено, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ предприема незабавни мерки за изясняване на случая като използва посредничеството и съдействието на Банката, своевременно уведомявайки Потребителя за резултата от извършеното проучване.
 
7. В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата дебитна/кредитна карта от трети лица, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ не носи никаква отговорност, включително, ако институцията издала Вашата дебитна/кредитна карта удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции.
 
IX. Търговски съобщения
 
С приемането на настоящите общи условия Потребителят/Ползвателят дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от сайта.
 
X. Приложимо Право
 
1. Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.
 
2. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
 
3. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
 
4. С поставяне на отметка, срещу Общи условия на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ, ПОТРЕБИТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛЯ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.
 
5. Настоящите общи условия и договора на Потребител/Ползвателя/ се прекратяват в следните случаи: 
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребител/Ползвател/Ползвателя в информационната платформа за онлайн пазаруване.
В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение; 
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребител/Ползвателите.
Ползването от Вас на интернет портал shop.neurograff-bg.com, представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.
 
Настоящите Общи условия и правила  за работа с клиенти  на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ ПИСКАРЬОВ” ЕООД, ЕИК 206663125, офис: гр. София, район “Възраждане ”, ул. ”Лавеле” , блок 31Б, вх. Б, ет. 4, ап. 24, телефон за контакт: +359 878625814, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 01/02/2023 г.
 
---
 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТА shop.neurograff-bg.com Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.